DOTACJE

Firma AP Arkadiusz Tymiński realizuje projekt pn.: „Dywersyfikacja i rozwój działalności AP Ogrody z Bystrzycy Kłodzkiej w wyniku doposażenia w koparko-ładowarkę.”

1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 tj. zapewnienie nowego, dodatkowego i bardziej odpornego na wpływ epidemii źródła przychodów przedsiębiorstwa i działania rozwojowe. Celami szczegółowymi są:

  • utrzymanie miejsc pracy,
  • zwiększenie odporności finansowej przedsiębiorstwa na wahania popytu wywołane epidemią COVID-19,
  • poszerzenie oferty przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi, komplementarnej do usług obecnie świadczonych.

Efektem realizacji projektu będzie poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony przed skutkami pandemii Covid-19.

 

Całkowita wartość projektu: 159 900,00 PLN

Kwota dofinansowania UE: 104 000,00 PLN

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Działanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)