Regulamin konkursu AP Ogrody „Pokaż nam swój ogród zimą”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma AP Ogrody z siedzibą w Bystrzyc Kłodzkiej, ul. Mickiewicza 15, NIP: 881-146-74-05.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a AP Ogrody.
 4. Konkurs trwa od 17 stycznia 2022 godz. 16:00 do 28 stycznia 2022 roku do godziny 23:59.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 4.02.2022
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/apogrody .
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy AP Ogrody.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu zdjęcia własnego ogrodu zimą.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję
 3. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców.
 4. Najciekawsza, najlepsza praca konkursowa zostanie wybrana przez jury AP Ogrody. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa, która składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. Do zadań komisji należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw gadżetów firmowych w składzie: torba bawełniana z grafiką, termos o pojemności 0,5l z grafiką, pendrive o pojemności 16GB, długopis, ołówek, skrobaczka do szyb.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście lub po wcześniejszym kontakcie umówić warunki wysyłki.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 18.02.2022 po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 9. Decyzja Jury Konkursowego o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 11. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nagroda podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wówczas za pobranie od Laureata Konkursu i odprowadzenie podatku dochodowego odpowiedzialny jest Organizator. Należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przez Organizatora odprowadzona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@apogrody.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – „Pokaż nam swój ogród zimą”).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma AP Ogrody z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku AP Ogrody.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody, lecz ich niepodanie, uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage AP Ogrody.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.,